Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300

Chi tiết

Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300

03/03/2016 17:42
 Khai giang lop day lap trinh plc siemens s7-300
 Dang ky va hoc: T2, 4, 6 – T3, 5, 7 trong tuan.

Thoi gian hoc: Buoi toi 18h00  - 20h30

Cac lop day lap trinh plc siemens s7-300:

Ben canh do la cac lop lap trinh plc siemens  khac:

Ngoai ra trung tam con thuong xuyen khai giang cac khoa hoc plc khac:

hoc lap trinh plc mitsubishi 

hoc lap trinh plc LS 

+ hoc lap trinh plc siemens

+ hoc lap trinh plc omron

 

TRUNG TAM CAM KET HOAN TRA 100% HOC PHI

NEU HOC VIEN KHONG THUC HANH THUC TIEN DUOC SAU KHOA HOC

 

Moi chi tiet ve day lap trinh plc siemens s7-300 vui long lien he:

Trung tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong

Đia chi: 599 Huynh Van Luy, P. Phu My, TP. Thu Dau Mot, T. Binh Duong 

ĐT: 0906.511.411 / 0909.199.102

Skype: suongdt.sky

Email: daynghedienbinhduong@gmail.com 

Website: http://daynghedienbinhduong.com

Facebook: https://www.facebook.com/DayNgheDienCongNghiep

 

--o-<>-o--  hoc lap trinh hmi o đau?--o-<>-o--

»»-------o<-<-<-<-<-<-<-<-O->->->->->->->->o------««

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411