Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi

Chi tiết

Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi

10/05/2016 18:08
Khai giang khoa hoc lap trinh plc mitsubishi

Trung Tam Day Nghe Đien Cong Nghiep Binh Duong khai giang thuong xuyen cac lop hoc lap trinh plc mitsubishi tu thu 2 đen thu 7 hang tuan.

Thoi gian hoc: 18h00 – 20h30

Tai lieu phat mien phi, thiet bi thuc hanh co đay đu tai trung tam.

Cac lop hoc lap trinh plc mitsubishi:

 

TRUNG TAM CAM KET HOAN TRA 100% HOC PHI NEU HOC VIEN

KHONG THUC HANH THUC TIEN ĐUOC SAU KHOA HOC

 

Buoi hoc tai trung tam

Ngoai ra Trung tam con khai giang cac khoa hoc lap trinh plc khac:

hoc lap trinh plc siemens:

hoc lap trinh plc omron C1JM

hoc lap trinh plc LS

 

Moi chi tiet ve lop hoc lap trinh plc mitsubishi vui long lien he:

Trung tam Day Nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong

Dia chi: 599 Huynh Van Luy, P. Phu My, TP. Thu Dau Mot, T. Binh Duong 

DT: 0906.511.411 / 0909.199.102

Skype: suongdt.sky

Email: daynghedienbinhduong@gmail.com 

Website: http://daynghedienbinhduong.com

Facebook: https://www.facebook.com/DayNgheDienCongNghiep

 

--o---o.. day cai dat bien tan o đau?..o---o--

.<<<.»»-------o-----O-----o------««.>>>.

Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411