Kết quả tìm kiếm "day lap trinh scada"

Kết quả tìm kiếm

Có 4 kết quả của từ khóa "day lap trinh scada"

Day lap trinh man hinh cam ung hmi
Day lap trinh man hinh cam ung hmi

Day lap trinh man hinh cam ung hmi
Man hinh cam ung hmi la tu viet tat cua tu Human-Machine-Interface duoc ung dung nhieu trong cong nghiep. Co rat nhieu loai hmi khac nhau voi cac chuc nang khac nhau, cac thong so cai dat, du lieu cai...

Day thiet ke mach dien cong nghiep
Day thiet ke mach dien cong nghiep

De dap ung yeu cau do, Trung tam day nghe dien cong nghiep Binh Duong mo lop thiet ke mach dien cong nghiep, lop dao tao nay nham giup cac hoc vien co co hoi tiep xuc truc tiep voi cac he thong mach dien duoc su dung trong cong...

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SCADA TRONG CÔNG NGHIỆP
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SCADA TRONG CÔNG NGHIỆP

 SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa.
Tuy nhiên, trong thực tế có một số hệ thống vẫn...

Lập trình SCADA
Lập trình SCADA

...


Dịch vụ

Hỗ trợ Online

0906.511.411